Noteikumi

DEFINĪCIJAS

Aģents – “rezervet.lv”, juridiskā adrese Caunes iela 10 k-1-43, Rīga, LV-1006.

Klients – fiziska un/vai juridiska persona, kas rezervē un iegādājas pakalpojumus Aģenta interneta Vietnē un partneru vietnēs.

Vietne – tīmekļa vietne, kurā ir izvietota aviobiļešu rezervēšanas sistēma, kuru apkalpo rezervet.lv.


VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Jebkuras no Vietnes sadaļām, kā arī partneru vietnēs izvietoto rezervēšanas sistēmu izmantošana no lietotāja puses nozīmē, ka viņš piekrīt piedāvājumiem, kas izklāstīti šajā sadaļā. Sadaļas „Noteikumi” apstiprināšana Vietnē vai partneru vietnēs no lietotāja puses ir līdzvērtīga galīgajai lietotāja piekrišanai visiem šīs Vienošanās nosacījumiem un tās abpusējai parakstīšanai.

Vietnes rezervēšanas sistēma ir izstrādāta ar mērķi atvieglot lietotāja iepazīšanās ar aviokompāniju piedāvājumiem procesu, kā arī rezervēt un noformēt tikai elektroniskās aviobiļetes. Klientus apkalpo kompānija rezervet.lv.

Visus līgumus par pārvadājumu pakalpojumiem, par kuriem ir izvietota informācija Vietnes rezervēšanas sistēmā, slēdz lietotājs tieši ar personām, kas sniedz šos pakalpojumus (aviopārvadātājiem).

Šī Vienošanās tiek uzskatīta par noslēgtu, kad lietotājs apstiprinājis savu piekrišanu tās noteikumiem (sadaļas „Noteikumi” aktivācija), pēc kā Vienošanās uzskatāma par pamatdokumentu lietotāja un Vietnes rezervēšanas sistēmas oficiālajās savstarpējās attiecībās.

Primārais šīs Vienošanās noslēgšanas nosacījums ir lietotāja tiesībspēja un rīcībspēja šāda tipa līgumu noslēgšanā. Tostarp izvietot pasūtījumu vai rezervēt pakalpojumus rezervēšanas sistēmā Vietnē var lietotājs, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.

Piekrītot šīs Vienošanās noteikumiem, lietotājs apstiprina savas tiesības un rīcībspēju, finansiālo maksātspēju, kā arī apzinās atbildību par saistībām, ko viņš uzņēmies šīs Vienošanās noslēgšanas un Vietnes rezervēšanas sistēmas izmantošanas rezultātā.

Lietotājs apstiprina savu personīgo datu, kā arī pasažieru datu, ko viņš ievada, strādājot ar Vietnes rezervēšanas sistēmu, patiesumu un uzņemas visu atbildību par to precizitāti, pilnīgumu un patiesumu. Mainot jebkura pasažiera personas datus noformētajā pasūtījumā, spēku zaudē pasūtījumā saskaņotie tarifi, jo, lai mainītu šos pasažiera datus pasūtījumā, nepieciešams to atcelt un noformēt jaunu pasūtījumu. Līdz ar to lietotājs uzņemas visus iespējamos komercriskus (jauna pasūtījuma noformēšana, tarifa izmaiņas utt.), kas saistīti ar viņa vainu darbībās, pieļaujot kļūdas, neprecizitātes personas datu sniegšanā.

Strādājot ar Vietni, partneru vietnēm un rezervēšanas sistēmu, lietotājs, sniedzot informāciju par sava elektroniskā pasta adresi, piekrīt komerciālo paziņojumu saņemšanai no rezervet.lv uzņēmuma domēniem.

Komerciālā paziņojuma saņēmējam katrā turpmākajā pakalpojuma saņemšanas brīdī tiek dota nepārprotama bezmaksas iespēja atteikties no turpmākas viņa elektroniskā pasta adreses izmantošanas.

PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

Strādājot ar Vietni, partneru vietnēm un rezervēšanas sistēmu, lietotājs apņemas norādīt tikai patiesus un precīzus personas datus. Pretējā gadījumā Vietnes administrācija un tās īpašnieki neuzņemas atbildību par pakalpojumu rezervēšanas un apmaksas rezultātiem.

Visu informāciju par iegādāto elektronisko biļeti, reģistrēšanās uz reisu, kā arī izmaiņām, kas ir saistītas ar lidojumu, rezervet.lv nosūta Klientam uz norādīto e-pastu. rezervet.lv neatbild par iespējamām sekām, ja Klients tehnisku iemeslu dēļ, nav iepazinies ar e-pastā nosūtītu informāciju (piemēram, ja Klienta pasta serveris nedarbojas vai vēstule nonāca klienta pastkastītes mapē “SPAM”).

Ikvienam pasažierim ir jāreģistrējas uz reisu. Klients pats uzņemas atbildību par reģistrēšanos uz reisu un iespējamām ar reģistrāciju saistītām izmaksām. Piereģistrēties uz reisu var gan lidostā, gan internetā. Pievērsiet uzmanību, ka aviokompānijas var ņemt papildus maksu par reģistrāciju uz reisu lidostā.

Ja klients nevar veikt reģistrāciju internetā tehnisku problēmu dēļ, klientam ir pienākums informēt rezervet.lv par problēmām ne vēlāk kā 24 stundas pirms izlidošanas (info@rezervet.lv, tālrunis – +371 67284818, +371 28336655). Pretējā gadījumā, klientam pašam būs jāsedz visi iespējamie izdevumi, kas ir saistīti ar reģistrācijas neesamību.

Reģistrējoties uz reisu tiešsaistē, Klientam ir jāizdrukā sava iekāpšanas karte un jāiesniedz to lidostā. Gadījumā, ja Klientam līdzi nebūs izdrukāta iekāpšanas karte, aviokompānijai ir tiesības pieprasīt no Klienta maksu par iekāpšanas kartes izsniegšanu. rezervet.lv nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, kas saistīti ar to, ka Klientam nav iekāpšanas kartes.

Vietnes rezervēšanas sistēma ir dinamiska sistēma, kuras komponenti var tikt jebkurā brīdī izmainīti vai papildināti, sakarā ar to lietotājam tiek piedāvāts izmantot rezervēšanas sistēmu režīmā „kā ir”. Sistēmas un tās komponentu pilnīgas vai daļējas darba nespējas gadījumā kādā laika posmā, kā arī ja lietotājam nav iespējams piekļūt sistēmai vai viņam rodas jebkādi netieši vai tieši zaudējumi sakarā ar minētajiem apstākļiem, rezervet.lv neuzņemas pret lietotāju nekādu atbildību.

Visi piedāvājumi, cenas, kā arī pārdošanas nosacījumi Vietnē un partneru vietnēs var tikt mainīti, neinformējot lietotāju, tie var būt ierobežoti laikā, vietu esamībā un iepriekšējās pasūtīšanas termiņos, ceļošanas datumos, minimālajos un maksimālajos uzturēšanās nozīmējuma vietās termiņos, tos var ierobežot izejamo dienu un svētku dienu faktori, sezonu cenu svārstības, gaidīšanas lapas, kā arī streiki un rezervēšanas sistēmu īslaicīga darba nespēja un/vai tie var tikt pakļauti citām izmaiņām, apstākļiem un ierobežojumiem.

Visa informācija, kas attiecas uz sarakstu, vietu avioreisos esamību, tarifiem un to pielietošanas noteikumiem, kā arī citiem piedāvājamo pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem, tiek izvietota Vietnes rezervēšanas sistēmā pilnīgi atbilstoši tam, kā tā sniegta minēto pakalpojumu tiešo piegādātāju vai to pilnvaroto pārstāvju rezervēšanas sistēmās. Rezervet.lv, neraugoties uz kompetenci un pakalpojumu piegādātāju rūpīgu atlasi, nav iespējas veikt totālu neatkarīgu pakalpojumu piegādātāju sniegtās informācijas pārbaudi un viņš nevar garantēt pilnīgu neprecizitāšu tajā neesamību, sakarā ar ko viņš nav pret lietotāju atbildīgs par jebkādiem kļūdainiem datiem par pakalpojumiem, tāpat kā par lietotājam nodarīto kaitējumu vai zaudējumiem informācijā esošo kļūdu dēļ.

Rezervet.lv neatbild par rezervēšanas noteikumu un tarifu piemērošanas nosacījumu neievērošanu no pakalpojumu tiešo piegādātāju vai to pilnvaroto pārstāvju puses, jo šie noteikumi un nosacījumi ir tikai un vienīgi šo piegādātāju ziņā.

Rezervet.lv saglabā sev tiesības atteikt lietotājam sniegt pakalpojumus, nepaskaidrojot iemeslus, šajā gadījumā līdzekļi, ko lietotājs pārskaitījis par pasūtītajiem pakalpojumiem, jāatskaita atpakaļ atbilstoši pakalpojumu sniegšanas līgumam.

Rezervet.lv neuzņemas pret lietotāju atbildību par viņa Vietnes un partneru vietņu izmantošanas laikā lietoto sakaru kanālu kvalitāti un aizsargātību, tāpat kā par jebkuru zaudējumu, kas lietotājam nodarīts viņa nekvalitatīvu un neaizsargātu sakaru kanālu lietošanas rezultātā.

Visi strīdi tiek izskatīti pārrunu ceļā, bet ja šāda strīdu jautājumu atrisināšana nav iespējama, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā

Sūdzību vai pretenziju, vai kādu citu neskaidrību gadījumā lūgums vērsieties pie rezervet.lv ar elektronisku vai rakstisku iesniegumu.

Juridiskā adrese: Caunes iela 10 k-1-43, Rīga, LV-1006

E-pasts: info@rezervet.lv

ŠĪS VIENOŠANĀS MAINĪŠANAS KĀRTĪBA

Rezervet.lv saglabā sev tiesības jebkurā laikā izdarīt grozījumus Vietnes un rezervēšanas sistēmas izmantošanas nosacījumos, kā arī grozīt šīs Vienošanās noteikumus, pirms saņemta lietotāja piekrišana tās nosacījumiem. Ja grozījumu spēkā stāšanās laiks nav speciāli atrunāts, tie sāk darboties no to publicēšanas Vietnē brīža.

APMAKSA

Apmaksa:

1. Aviobiļešu apmaksai ar BankLink palīdzību Vietnē un partneru vietnēs tiek piemērota komisijas maksa līdz 4%;

2. Aviobiļešu apmaksa ar bankas pārskaitījumu ir bez papildus komisijas maksas;

3. Online aviobiļešu apmaksa ar norēķinu kartēm ar komisijas maksu līdz 4%;

4. Apmaksa skaidrā naudā rezervet.lv birojā bez papildus komisijas maksas.

PĀRĒJIE NOTEIKUMI

Klients uzņemas visu atbildību par visu braucienam nepieciešamo dokumentu sagatavošanu. Klientam ir jāiepazīstas ar visu valstu, uz kuram viņš dodas, prasībām attiecībā uz dokumentu noformēšanu, kas nepieciešami iebraukšanai un izbraukšanai, kā arī, tranzīta pārlidojuma gadījumā, pārvietošanās pa visu maršrutu veikšanai, vīzu noformēšanas nepieciešamību, pasu derīgumu, pilnvaru vai citu bērnu izbraukšanai nepieciešamo dokumentu utt. noformēšanu, un jāpilda tās. Rezervet.lv neatbild par šo prasību nezināšanu vai neievērošanu no klienta puses.

Lietotāja noformētie pasūtījumi ir nemaināmi. Pēc pasūtījuma un apmaksas no lietotāja saņemšanas un savu biroju darba laikā rezervet.lv noformē rezervētās un apmaksātās biļetes. Dažos gadījumos elektronisko aviobiļešu noformēšana notiek 24 stundu laikā no pasūtījuma noformēšanas un apmaksas brīža.

Rezervet.lv ir tiesības iekasēt no lietotāja papildu servisa maksu: par elektronisko biļešu rezervēšanas un noformēšanas aģentūras pakalpojumiem, kā arī par iepriekš noformētās biļetes atdošanu atpakaļ vai apmaiņu (ja tas ir iespējams). Šīs maksas esamība un apmērs ir atkarīgs no pārvadātāja noteiktajiem nosacījumiem. Servisa maksa par aviobiļešu noformēšanu tiek ietverta pasūtījuma cenā un gadījumā, ja lietotājs biļeti atdod atpakaļ, nav atmaksājama. Servisa maksa par atdošanu atpakaļ vai apmaiņu ir atkarīga no aviobiļetes cenas, vietu esamības konkrētajā tarifā, un summa ir jāprecizē pie operatora uz atpakaļ atdošanas vai apmaiņas dienu.

Rezervet.lv nepārdod šādu aviopārvadātāju aviobiļetes: Cyprus Airways, Bulgaria Air, Air Asia, Carrebian Airlines, American Airlines, pat ja pastāv iespēja rezervēt aviobiļetes uz minēto aviopārvadātāju reisiem.

Iesniegumi par maksājumu atlīdzināšanu tiek izskatīti 1 mēneša laikā no iesniegšanas brīža.

Rezervēšanas sistēmā Vietnē ir iespēja rezervēt aviobiļetes tikai ekonomiskajā klasē. Attiecībā uz ekonomiskās klases aviobiļetēm ir spēkā šādi noteikumi:

– aviobiļetes nevar nodot un saņemt kompensāciju, izņemot gadījumus, kad aviopārvadātājs atceļ reisu; Gadījumā, ja lidojums nav noticis aviokompānijas vainas dēļ, rezervet.lv patur tiesības, atgriežot klientam naudu, saglabāt maksu par servisu.

– datu maiņa netiek veikta;

– pasažieru vārdu un uzvārdu maiņa netiek veikta;

Ja Klients paredz izlidošanas datuma izmaiņas, viņam par to jāinformē rezervet.lv. Rezervet.lv šādā gadījumā var sniegt informāciju par lidojumiem dārgākā klasē, kur šādas izmaiņas ir iespējamas.

Aviopārvadātājam ir tiesības anulēt visas Klienta veiktās rezervācijas uz vieniem un tiem pašiem tuviem datumiem ar vieniem un tiem pašiem vārdiem un uzvārdiem vienā un tajā pašā maršrutā.

Aviopārvadātājam ir tiesības mainīt lidojuma datumu un laiku, un maršrutu, kā arī atcelt reisus. Rezervet.lv nav atbildīgs par šādu aviopārvadātāja rīcību. Kompensācijas iespēja ir atkarīga no aviokompānijas noteikumiem, un lēmumu par iespējamo kompensāciju pieņem aviokompānija individuālā kārtībā.

Aviopārvadātājam ir tiesības anulēt aviobiļeti pilnībā, ja Klients nav izmantojis kādu avio pārlidojuma daļu (rezervācijas segmentu). Rezervet.lv neatbild par šādu aviopārvadātāja rīcību.

Rezervet.lv saglabā sev tiesības pieprasīt no Klienta iesniegt papildu dokumentus gadījumā, ja maksājums tiek veikts ar maksājumu karti, kas nepieder nevienam no pasažieriem.

Visa informācija par lidojumu, ieskaitot informāciju par jebkurām izmaiņām no Aviopārvadātāja puses, tiek nosūtīta Klientam uz e-pasta adresi, kuru Klients norādījis rezervēšanas veikšanas laikā. Klienta pienākums ir norādīt pareizu e-pasta adresi, kā arī periodiski pārbaudīt savu e-pastu.

Klienta pienākums ir laicīgi informēt rezervet.lv par aviobiļetes nesaņemšanu.
LĒTO IZMAKSU AVIOKOMPĀNIJU LIDOJUMI AR PĀRSĒŠANOS (ZEMO CENU AVIOKOMPĀNIJU SAVIENOJUMI VAI ARĪ ZEMO CENU AR REGULĀRO AVIOKOMPĀNIJU SAVIENOJUMI)

– Uz katru lidojumu no/līdz lidostai Klients iegādājas atsevišķu aviobiļeti. Zemo izmaksu aviokompānijas (aviokompānijas: Ryanair, Wizz Air, easyJet, Air Berlin, FlyBe, Norwegian Air, Vueling Airlines, Monarch Airlines) nepiedāvā tranzītlidojumus (reisus ar pārsēšanos). Tas nozīmē, ka Klients, iegādājoties zemo izmaksu aviokompāniju aviobiļetes uz lidojumiem ar pārsēšanos, iegādājas aviobiļetes uz katru lidojumu atsevišķi un pats uzņemas atbildību, ja Klients nevar paspēt uz nākamo reisu. Piemēram, ja pirmais reiss kavējas vai tiek atcelts un Klients nevar paspēt uz nākamo reisu, tas nekādi netiks viņam kompensēts.

– Klientam ir jāreģistrējas uz katru lidojumu atsevišķi.

– Ja Klientam būs nododamā bagāža, viņš to nevarēs iereģistrēt līdz galamērķim. Klientam būs jāņem bagāžu ārā un jānodod to uz nākamo lidojumu, tāpēc pēc iespējas ir jāizvēlas reisi ar lielāku pārsēšanas laiku.

REĢISTRĀCIJA UN BAGĀŽA:

– Pasažiera pienākums ir ierasties lidostā uz reģistrāciju vismaz 2 stundas pirms reisa.

– Pasažierim reģistrācijā jābūt: ceļošanai derīgai pasei, vīzai (nepieciešamības gadījumā) un elektroniskās aviobiļetes izdrukai (vai papīra aviobiļetei). Pasažieriem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem: elektroniskās aviobiļetes izdrukai (vai papīra aviobiļetei), pasei, vīzai (nepieciešamības gadījumā), dzimšanas apliecībai un gadījumā, ja ceļojums notiek bez viena no abiem vecākiem pavadības, – notariāli apliecinātai pilnvarai.

– Ryanair pasažieriem lidostā Rīga pirms izlidošanas būs jāveic drošības nodevas samaksa 7 EUR apmērā.
– Ryanair reisiem pasažieri, kas nav sasnieguši 16 gadus, tiek pielaisti tikai pieaugušā pavadībā.
– Katra aviokompānija noteic savus noteikumus attiecībā uz bagāžas pārvadāšanu un apmaksu, kuri ir pieejami Klientam Vietnē, aviobiļešu rezervācijas brīdī. Lai uzzinātu papildinformāciju vai uzdotu jautājumus par bagāžas pārvadāšanu vai apmaksu, Klients var griezties klientu apkalpošanas centrā (info@rezervet.lv, +371 67284818, +371 28336655).

– Aviobiļetes cenā neietilpst nododamā bagāža, ja vien tas nav speciāli atrunāts.

– Ir spēkā īpašu kategoriju priekšmetu pārvadāšanas ierobežojumi, kā arī citas drošības prasības. Informāciju par šīm prasībām var iegūt Rīgas lidostas vietnē http://riga-airport.com.

DROŠĪBA

Vietne ir izveidota uz vismodernāko tehnoloģiju pamata ar mērķi nodrošināt optimālu tirdzniecības darījumu drošības līmeni, izmantojot kredītkartes. Katra klienta personas dati, kā arī viņa kredītkartes dati, strādājot ar Vietni, ir nodrošināti ar drošu aizsardzību. Rezervet.lv garantē, ka informācija par lietotājiem, kas izmanto Vietni piedāvātos pakalpojumus, nevar tikt nepiederošu personu pārtverta vai dešifrēta. Informācijas aizsardzību apliecina SSL sertifikāts. Vietnes darbība pilnībā atbilst maksājumu sistēmu Visa un MasterCard (PCI compliancy) drošības standartiem.

AVIOSABIEDRīBAS (aviopārvadājumu pakalpojumu sniedzēji)

Air Baltic Corporation AS, Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV-1053, Latvija. Reģ nr. 40003245752, PVN nr. LV40003245752. Tālr. (+371) 90001100 (maksa par minūti EUR 0.51 / LVL 0.36; zvani tikai no tālruņiem Latvijā)

Ryanair Ltd., Corporate Head Office, Dublin Airport, Co. Dublin, Īrija. Reģ nr. 104547, PVN nr. 4749148U. Tālr. (+44) 871 2460002 (angļu valodā)

Wizz Air Hungary Kft., BUD International Airport Building 221, H-1185 Budapest, Ungārija. Reģ. nr. 01-09-964332, PVN nr. HU13122605. Tālr. 90200942 (maksa par zvanu 0.42 LVL/min)

Deutsche Lufthansa AG, Flughafen-Bereich West, D-60546 Frankfurt/Main, Reģ nr. Amtsgericht Köln HRB 2168, PVN nr. DE 122 652 565, Tālr. +49 696960

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij n.v. (t/a KLM Royal Dutch Airlines), Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Reģ nr. 33014286, PVN nr. NL004983269B01, Tālr. (+371) 6766 1305

LOT Polish Airlines S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00 -906 Warszawa, Reģ nr. KRS 0000056844, PVN nr. PL 522-000-23-34, Tālr. (+371) 67207113

JSC Aeroflot – Russian Airlines, 10 Arbat St., Moscow, Russia, 119002, Tālr. (+371) 67207113

Turkish Airlines General Management Building Ataturk Airport, Yesilkoy 34149 Istanbul, Turkey, Tālr (+90) 212 4636363

Norwegian Air Shuttle ASA, Oksenøyveien 3, 1366 Lysaker, 1330 Fornebu, Norway, Reģ nr. NO 965 920 358 MVA, Tālr. (+47) 67593000

UTair Aviation, Surgut city, Khanti-Mansiysk Autonomous District, Tyumen region, Russian Federation, 628422, Tel.: (+7) 3462 77-85-10

JSC “TRANSAERO Airlines”, 48A, Liteiny Prospekt, Saint-Petersburg, 191104, Russian Federation, Tālr. (+7) 495 7888080

Hahn Air Lines GmbH, An der Trift 65, D – 63303 Dreieich, Germany, Reģ nr. HRB 41183, PVN nr. DE 812 891 212, Tālr. (+49) 610373310

Belavia – Belarusian Airlines, 14 Nemiga str., Minsk, Belarus, 220004, Tālr. (+375) 17 2202555

 

Saglabāt / Izprintēt